Претрага


Вести
Анкета
Koliko dnevno provodite vremena na društvenim mrežama

više od dva časa
oko dva časa
manje od jednog časa


Резултати
часовник
Календар
Јун 2018
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Бројач посета
Банери
                                                       

     
                                            
Администрација


Стандарди за биологију

Образовни стандарди за Биологију су дефинисани за следеће области:
 1. ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА
 2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
 3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА
 4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
 5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
 6. ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ
 
Оваква поставка образовних стандарда, осим што има чврсто упориште у постојећим циљевима и задацима програма и градива Биологије, истовремено указује и на могућу прекомпозицију Наставног плана и програма Биологије, пратећи очекивани развој система образовања и нових знања у биологији. Образовне стандарде из области ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ моћи ће да остваре само оне школе које су адекватно опремљене.
ОСНОВНИ НИВО
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
1. ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА
У области ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ученик/ученица:
БИ.1.1.1. уме да наведе основне карактеристике живог света
БИ.1.1.2. разликује живу и неживу природу у непосредном окружењу и у типичним случајевима
БИ.1.1.3. препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња
 БИ.1.1.4. уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне представнике истих
БИ.1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе
 
2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
У области ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА ученик/ученица:
БИ.1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије
БИ.1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија
 БИ.1.2.3. зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на нивоу организма
 БИ.1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси
 БИ.1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном
 БИ.1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, размножавање)
БИ.1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином
 
3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА
У области НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА ученик/ученица:
БИ.1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте
 БИ.1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања
 БИ.1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал
БИ.1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома
 БИ.1.3.5. зна основне принципе наслеђивања
 БИ.1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују
 БИ.1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће
 БИ.1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи
БИ.1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа
 БИ.1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама
4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
У области ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ ученик/ученица:
БИ.1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште - биотоп, животна заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, биосфера) и зна најопштије чињенице о њима
БИ.1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме и популације
БИ.1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у екосистему, чланове ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота)
БИ.1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и најважније представнике врста које их насељавају
БИ.1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и најважније врсте загађивања воде, ваздуха, земљишта
 БИ.1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад)
 БИ.1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета (националних паркова, природних резервата)
 БИ.1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења
 
5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
У области ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ ученик/ученица:
БИ.1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава
 БИ.1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране
БИ.1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са њима
 БИ.1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и пандемије)
 БИ.1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када мора да се обрати лекару
БИ.1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни и исхрани (конзерванси и неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и опасности до којих може да доведе неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, претерано узимање хране и сл.) и познаје основне принципе правилног комбиновања животних намирница
 БИ.1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека
 БИ.1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање биолошких ритмова (сна, одмора)
БИ.1.5.9. разуме да постоје полне болести, познаје мере превенције и могуће путеве инфекције, као и њихове негативне последице на здравље
БИ.1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких промена (пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се појаве психолошки развојни проблеми (поремећаји у исхрани, поремећаји понашања, поремећаји сна и сл.)
 БИ.1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у доба развоја има негативне последице на физичко и ментално здравље
 БИ.1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институцијама и стручњацима)
 БИ.1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна
 
6. ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ
У области ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ на основном нивоу ученик/ученица:
БИ.1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у биологији (посматрање, бројање, мерење)
 БИ.1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање, попуни формулар, прикаже резултате у табели/графикону и извести о резултату
 БИ.1.6.3. зна како да се понаша у лабораторији и на терену и правила о раду и безбедности рада
 БИ.1.6.4. уме по упутству да изведе унапред постављени експеримент и одговори на једноставну хипотезу уз помоћ и навођење наставника
 
СРЕДЊИ НИВО
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
1. ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА
У области ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ученик/ученица:
БИ.2.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог на карактеристичном биолошком материјалу (препаратима, огледима)
БИ.2.1.2. познаје и користи критеријуме за разликовање биљака и животиња и примењује их у типичним случајевима
БИ.2.1.3. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа кола/класе
БИ.2.1.4. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у околностима када делује мањи број чинилаца на типичне заједнице живих бића или организме
 
2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
У области ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА ученик/ученица:
БИ.2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у вишећелијским организмима (разлике између биљне и животињске ћелије, између коштане и мишићне ћелије и сл.)
 БИ.2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да се ћелије које врше исту функцију групишу и образују ткива, ткива са истом функцијом органе, а органи са истом функцијом системе органа
 БИ.2.2.3. зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и човека
 БИ.2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у специфичним процесима у ћелији и да се то назива метаболизам
 БИ.2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући специфичној грађи, могу да везују енергију и стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) материје
БИ.2.2.6. разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују, при чему се ослобађа енергија у процесу који се назива дисање
 БИ.2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи
 БИ.2.2.8. зна да је неопходна координација функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи омогућују ову интеграцију
БИ.2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе
 
3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА
У области НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА ученик/ученица:
БИ.2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања
 БИ.2.3.2. разуме механизам настанка зигота
 БИ.2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са њима
БИ.2.3.4. зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина
 БИ.2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем еволуционих механизама
БИ.2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до прилагођавања организама на услове животне средине
4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
У области ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ ученик/ученица:
БИ.2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи
БИ.2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да опише везе између делова
БИ.2.4.3. уме да на разноврсним примерима одреди основне материјалне и енергетске токове у екосистему, основне односе исхране и најважнија својства биоценоза и популација
БИ.2.4.4. зна да у природи постоји кружење појединих супстанци (воде, угљеника и азота)
 БИ.2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов основни распоред на земљи
 БИ.2.4.6. препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и света и карактеристичне представнике врста које их насељавају
БИ.2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у ваздушној, воденој и земљишној средини
 БИ.2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања природних ресурса и уштеде енергије
БИ.2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, природних резервата, ботаничких башта, зоо-вртова)
 
5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
У области ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ ученик/ученица:
БИ.2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља
 БИ.2.5.2. разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница
БИ.2.5.3. зна како се чува хранљива вредност намирница
БИ.2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека
БИ.2.5.5. зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе у организму и на понашање (утицај алкохола, различитих врста дрога, енергетских напитака и сл.)
 
6. ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ
У области ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ на средњем нивоу ученик/ученица:
БИ.2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о резултату
 БИ.2.6.2. зна шта је грешка инструмента и прецизност мерења и уме по упутству да калибрише инструмент
 БИ.2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума уз коментар резултата
 БИ.2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и реализује једноставан експеримент и извести о резултату
НАПРЕДНИ НИВО
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
1. ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА
У области ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА ученик/ученица:
БИ.3.1.1. примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним случајевима и у атипичним примерима (вируси, делови организама, плодови и сл.)
БИ.3.1.2. уме да објасни зашто је нешто класификовано као живо или као неживо
БИ.3.1.3. разуме критеријуме по којима се разликују биљке и животиње и уме да их примени у атипичним случајевима
БИ.3.1.4. познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа класе/реда најважнијих група
БИ.3.1.5. уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у комплексним ситуацијама у сложенијим заједницама
 
2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
У области ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА ученик/ученица:
БИ.3.2.1. зна карактеристике и основне функције унутрашње грађе биљака, животиња и човека
 БИ.3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну условљеност
БИ.3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције
 БИ.3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције понашања за преживљавање
 БИ.3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса
 БИ.3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње равнотеже (улога нервног система)
БИ.3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у околини и карактеристике органа који враћају организам у равнотежу онда када је из ње избачен (стресно стање -улога ендокриног система)
 БИ.3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам
 
3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА
 
У области НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА ученик/ученица:
 
БИ.3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба
БИ.3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму
 БИ.3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији
БИ.3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте
 БИ.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције
БИ.3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста
 
4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
У области ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ ученик/ученица:
БИ.3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други као и међусобне односе популација у биоценози
БИ.3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, сапротрофне животне комплексе, ланце исхране и трофичке пирамиде)
 БИ.3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (воде, угљеника и азота)
 БИ.3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и популација
БИ.3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим условима настаје
БИ.3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене)
 БИ.3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета
 БИ.3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе планете
 
5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
У области ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ ученик/ученица:
БИ.3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести
БИ.3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести
 БИ.3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране
БИ.3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност
 БИ.3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, анорексија, булимија, шећерна болест)
БИ.3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа
 БИ.3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности
БИ.3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у организму и на понашање појединца
 
6. ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ
У области ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ на напредном нивоу ученик/ученица:
БИ.3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно прикупљање података
 БИ.3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за упис резултата
 БИ.3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз детаљан извештај
 БИ.3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора), уме да постави хипотезу и извуче закључак
 БИ.3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника, самостално да осмисли, реализује и извести о експерименту на примеру који сам одабер